logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

หน-

นางสาวสิริวลี สังขวิเชียร

เริ่ม 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง ปัจจุบัน

นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล

เริ่ม 15 มีนาคม พ.ศ.2564 ถึง 28 มกราคม 2565

นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ

เริ่ม 9 กันยายน พ.ศ.2562 ถึง 2564
 
 
 นายเชษฐา กาญจนไพบูลย์
เริ่ม พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2562
 
 
 นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ
เริ่ม พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2561
 
 
นางยุพิน จงจัดกลาง
เริ่ม 21 กันยายน พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2559
 
 
นายวชิระ บัวมาศ
เริ่ม 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 ถึง 1 กันยายน พ.ศ.2558
 
10 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1749 ครั้ง