logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศกรมธนารักษ์ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานฯ และอาคารพักอาศัยข้าราชการฯ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  21 กรกฎาคม 2566
 • ประกาศกรมธนารักษ์ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  21 มิถุนายน 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เรื่อง ยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ และการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ
  29 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เรื่อง ยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ และการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ
  23 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 กรกฎาคม 2563
 • การประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ
  29 มิถุนายน 2563
 • ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  1 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานผังบริเวณและสิ่งปลูกสร้างประกอบ และงานภูมิทัศน์อาคารสำนักงานและอาคารพักอาศัยของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 พฤษภาคม 2561
 • ประกวดราคาจ้างงานถมดินปรับพื้นที่รองรับการก่อสร้างสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นค.206 (บางส่วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  28 กรกฎาคม 2557