logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์ / ภารกิจ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

      บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน


ภารกิจ
       มีอำนาจหน้าที่ภายในเขตจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล การบำรุงรักษา และการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุรวมทั้งการจัดหาประโยชน์และทำนิติกรรมเกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินอสังหาริมทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับเงินคงคลังและเงินตราที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


พันธกิจ
1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
2. พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าและหรือรายได้
3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและได้มาตรฐานสากล
   เป็นสำนักงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารทรัพย์สินของรัฐ


หน้าที่ความรับผิดชอบ
    สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ มีหน้าที่ปกครอง ดูแล รักษา จัดให้ใช้ประโยชน์ และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ


ลักษณะงาน
งานบริหารทั่วไป
อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารทั่วไป ซึ่งมีหน้าที่อำนวยการ ให้งานและโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานดำเนินไปด้วยดีโดยให้การสนับสนุนทั้งทางด้านธุรกิจและการเงิน


งานบริหารที่ราชพัสดุ
ประกอบด้วย ส่วนจัดการข้อมูลและส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
1. ส่วนจัดการข้อมูล หน้าที่สำรวจและจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ รังวัดตรวจสอบที่ราชพัสดุ จัดทำแผนที่ ระวังชี้แนวเขตที่ราชพัสดุ และงานขอออกเอกสารสิทธิ์ หนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน
2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ หน้าที่เกี่ยวกับการจัดให้ใช้ประโยชน์ การจัดหาประโยชน์และการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้อกับการเช่าที่ราชพัสดุ
3. งานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ในการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้และเป็นมาตรฐานสากล

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
article_20140930093333.pdf 153 KB 131
18 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 1143 ครั้ง