logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

 • การใช้ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับคำนวณภาษี ปี 2559-2562
  26 พฤศจิกายน 2562
 • พรบ_วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง 2539
  4 มีนาคม 2559
 • พรบ_ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 2530
  4 มีนาคม 2559
 • ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน
  1 มีนาคม 2559
 • ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อ...ทั่วประเทศ
  1 มีนาคม 2559
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัดบึงกาฬ2555
  1 มีนาคม 2559
 • กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.2545
  1 มีนาคม 2559
 • พรบ_จัดสรรที่ดิน 2543
  1 มีนาคม 2559
 • แบบฟอร์ม_บันทึกตรวจสอบโครงการหมู่บ้านจัดสรรใหม่ สธพ.บึงกาฬ
  1 มีนาคม 2559
 • คู่มือประเมินราคาที่ดินรายแปลง_2552
  1 มีนาคม 2559
 • คู่มือการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
  1 มีนาคม 2559
 • ประกาศบัญชีโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดบึงกาฬรอบปี2559-2562
  18 กุมภาพันธ์ 2559
 • ประกาศบัญชีที่ดินรายแปลงจังหวัดบึงกาฬรอบปี2559-2562
  18 กุมภาพันธ์ 2559
 • แบบฟอร์มคำขอตามพรบ_ข้อมูลข่าวสาร
  18 กุมภาพันธ์ 2559
 • พรบ.ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
  18 กุมภาพันธ์ 2559
 • ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ.2535
  18 กุมภาพันธ์ 2559
หมวดหมู่เอกสาร