logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • Strategy Map ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  5 มีนาคม 2563
 • รายงานยุทธศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  2 มีนาคม 2563
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนกันยายน 2561
  5 ตุลาคม 2561
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนสิงหาคม 2561
  6 สิงหาคม 2561
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  5 กรกฎาคม 2561
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนมิถุนายน 2561
  5 มิถุนายน 2561
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
  5 มิถุนายน 2561
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนเมษายน 2561
  7 พฤษภาคม 2561
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนมีนาคม 2561
  5 เมษายน 2561
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
  5 มีนาคม 2561
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนมกราคม 2561
  6 กุมภาพันธ์ 2561
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนธันวาคม 2560
  5 ธันวาคม 2560
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  5 พฤศจิกายน 2560
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนตุลาคม 2560
  5 ตุลาคม 2560
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนกันยายน 2560
  9 ตุลาคม 2560
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนสิงหาคม 2560
  5 กันยายน 2560
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
  7 สิงหาคม 2560
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนมิถุนายน 2560
  4 กรกฎาคม 2560
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
  5 มิถุนายน 2560
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนเมษายน 2560
  4 พฤษภาคม 2560
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนมีนาคม 2560
  5 เมษายน 2560
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
  6 มีนาคม 2560
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนมกราคม 2560
  6 กุมภาพันธ์ 2560
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนธันวาคม 2559
  11 มกราคม 2560
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
  11 มกราคม 2560
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนตุลาคม 2559
  11 มกราคม 2560
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนกันยายน 2559
  5 ตุลาคม 2559
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  5 กันยายน 2559
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
  2 สิงหาคม 2559
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  7 กรกฎาคม 2559
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  6 มิถุนายน 2559
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนเมษายน 2559
  3 พฤษภาคม 2559
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนมีนาคม 2559
  5 เมษายน 2559
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  4 มีนาคม 2559
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนมกราคม 2559
  5 กุมภาพันธ์ 2559
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนธันวาคม 2558
  6 มกราคม 2559
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
  4 ธันวาคม 2558
 • รายงานยุทธศาสตร์ประจำเดือนตุลาคม 2558
  13 พฤศจิกายน 2558
 • รายงานยุทธศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน 2558
  5 ตุลาคม 2558
 • รายงานยุทธศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2558
  4 กันยายน 2558